หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ์ วงศ์เมือง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา โสภา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุพัด อิ่มสำราญ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา แคนรัมย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวเบญจวรรณ เชิดรัมย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี พิศณุ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวไสว ชะงัดรัมย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ ทันผดุง

  พนักงานจ้างเหมา

 • thumbnail

  นางสาวธัญลักษณ์ ปู่สา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยธุระการกองการศึกษา