หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์การบริหารงาน

(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=stracture
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=personnel&cat=1
03 อำนาจหน้าที่ >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=umnat
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=planyear
O5 ข้อมูลการติดต่อ  
Face book หน่วยงาน >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=socialnetwork
        หรือ สำนักงาน >>  http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=about
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=officialletter

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=news&cat=1

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A  >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=socialnetwork
O9 Social Network >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=socialnetwork

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=plan
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=plan
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=plan

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=index&id=36

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=index&id=36
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=home
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> 
O17 E-Service >> 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=budgetplan
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=budget6m
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=reportbetget1year

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=planbuysale
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=home
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=srubbuysaleformonth
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=reportbuysale

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=human1
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=human2
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=human3
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=human4

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit1
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit2
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit3

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=contact1
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=contact2

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=jetjumnong1
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=jetjumnong2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=pramernsiang1
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=pramernsiang2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=watanatum1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit4
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit5
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit6

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit7
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit8
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit9
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit10
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit11
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit12
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ>> http://www.wungnue.go.th/portal/index.php?module=tujarit13