หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์การบริหารงาน

วิสัยทัศน์

" เน้นนำการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นสังคมอยู่อย่างมิตร นำคุณภาพชีวิตชุมชนให้รุ่งเรือง "