หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
.

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสัญญา ชาญวิเศษ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ เบอร์ติดต่อ 0813904678

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ บุญเจียม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 0819999906

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ เพชรกล้า

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 0931013117

 • thumbnail

  นายไพบูรณ์ มากมูล

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 0932697322

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายมงคล นะมิตรัมย์

  ประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นางคูณ กระแสเทพ

  รองประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นายเอี่ยม วันเลิศ

  เลขานุการสภา อบต.

 • thumbnail

  นายแสน เชิดรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่1

 • thumbnail

  นายแทน เพชรกล้า

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่2

 • thumbnail

  นายสมพาน กระจางจิตร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่3

 • thumbnail

  นางสาวประยงค์ศรี จะโรจน์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่4

 • thumbnail

  นายพิชัย เฉลียวรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่5

 • thumbnail

  นางสาวบุญเรือน หล้าโพนทัน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่7

 • thumbnail

  นางวรารัตน์ ปลื้มกมล

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่10

 • thumbnail

  นายสิทฐิพล กันหานุ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่9

 • thumbnail

  นายจิระวัฒน์ เพชรศรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่11

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ์ วงศ์เมือง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ์ วงศ์เมือง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

 • thumbnail

  นางแก้วตา บุรานนท์

  รักษาการผู้อำนายการกองคลัง

 • thumbnail

  นางกชนันท์ พรมสิงห์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายวิโรจ์ กุสิรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ กุสิรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวพัณสิรา มากมูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายเอกภัท เกื้อเกศกุล

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

กองคลัง

 • thumbnail

  นางแก้วตา บุรานนท์

  รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายกิตติพงศ์ มีแก้ว

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ลักษณ์ พิมอักษร

  นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวอนงค์ สีสังข์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ