หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์การบริหารงาน

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางเทวี แสงจิรัมย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ์ วงศ์เมือง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

 • thumbnail

  นางแก้วตา บุรานนท์

  รักษาการผู้อำนายการกองคลัง

 • thumbnail

  นางกชนันท์ พรมสิงห์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายวิโรจ์ กุสิรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด