หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางเทวี แสงจิรัมย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทรศัพท์ 0947265679

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ์ วงศ์เมือง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทรศัพท์ 0902531818

 • thumbnail

  นางแก้วตา บุรานนท์

  รักษาการผู้อำนายการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 0817909669

 • thumbnail

  นางกชนันท์ พรมสิงห์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 0870847348

 • thumbnail

  นายวิโรจ์ กุสิรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรศัพท์ 0883417916