หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกนกวรรณ์ วงศ์เมือง

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ เบอร์โทรศัพท์0902531818

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0902531818

อีเมล