หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายมงคล นะมิตรัมย์

  ประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นางคูณ กระแสเทพ

  รองประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นายเอี่ยม วันเลิศ

  เลขานุการสภา อบต.

 • thumbnail

  นายแสน เชิดรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่1

 • thumbnail

  นายแทน เพชรกล้า

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่2

 • thumbnail

  นายสมพาน กระจางจิตร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่3

 • thumbnail

  นางสาวประยงค์ศรี จะโรจน์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่4

 • thumbnail

  นายพิชัย เฉลียวรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่5

 • thumbnail

  นางสาวบุญเรือน หล้าโพนทัน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่7

 • thumbnail

  นางวรารัตน์ ปลื้มกมล

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่10

 • thumbnail

  นายสิทฐิพล กันหานุ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่9

 • thumbnail

  นายจิระวัฒน์ เพชรศรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ หมู่11